Máy chủ vật lý

Dell R630 - Option 1
9,900,000 VNĐ
1 tháng
 • CPU 2 x E5 2680v4
 • RAM 256GB
 • Disk 3 x 1.5TB SSD
 • IP 5
 • Port speed 1Gbps
 • Bandwidth trong nước 200Mbps
 • Bandwidth quốc tế 10Mbps
 • Hỗ trợ Ảo hóa Proxmox
Dell R630 - Option 2
9,000,000 VNĐ
1 tháng
 • CPU 2 x E5 2680v4
 • RAM 256GB
 • Disk 4 x 500GB SSD
 • IP 5
 • Port speed 1Gbps
 • Bandwidth trong nước 200Mbps
 • Bandwidth quốc tế 10Mbps
 • Hỗ trợ Ảo hóa Proxmox
Dell R630 - Option 3
12,000,000 VNĐ
6 tháng
 • CPU 1 x E5 2680v3
 • RAM 16 GB
 • Disk 500GB SSD
 • IP 1
 • Port speed 10Gbps
 • Bandwidth trong nước 300Mbps
 • Bandwidth quốc tế 10Mbps
 • Refund credit 50%