Singapore VPS

Sing 01
150,000 VNĐ
1 tháng
  • 1 CPU
  • 2G RAM
  • 15GB DISK
Sing 02
200,000 VNĐ
1 tháng
  • 2 CPU
  • 2G RAM
  • 15GB DISK
Sing 03
300,000 VNĐ
1 tháng
  • 2 CPU
  • 4G RAM
  • 25GB DISK