A1

Bắt đầu từ
200,000 VNĐ
1 tháng
 • vCPU 1
 • RAM 1 GB
 • NVme 25 GB
 • Bandwidth 2 TB

A2

Bắt đầu từ
350,000 VNĐ
1 tháng
 • vCPU 1
 • RAM 2 GB
 • NVme 50 GB
 • Bandwidth 3 TB

A3

Bắt đầu từ
500,000 VNĐ
1 tháng
 • vCPU 2
 • RAM 2 GB
 • NVme 60 GB
 • Bandwidth 4 TB

A4

Bắt đầu từ
640,000 VNĐ
1 tháng
 • vCPU 2
 • RAM 4 GB
 • NVme 100 GB
 • Bandwidth 5 TB

A5

Bắt đầu từ
1,200,000 VNĐ
1 tháng
 • vCPU 4
 • RAM 8 GB
 • NVme 180 GB
 • Bandwidth 6 TB