VPS dùng nuôi acc, chạy tool

VN 1
95,000 VNĐ
1 tháng
 • 1 CPU
 • 1GB RAM
 • 15GB Disk
 • Hàng tuần Backup
VN 2
140,000 VNĐ
1 tháng
 • 2 CPU
 • 2GB RAM
 • 15GB Disk
 • Hàng tuần Backup
VN 3
250,000 VNĐ
1 tháng
 • 3 CPU
 • 3GB RAM
 • 15GB Disk
 • Hàng tuần Backup
VN 4
320,000 VNĐ
1 tháng
 • 4 CPU
 • 4GB RAM
 • 15GB Disk
 • Hàng tuần Backup